NAŠE VIZE

VY JSTE MĚSTO

Květnatá slova jako „perla na Labi“ nebo „Duchovní centrum země“, jenž se často v souvislosti s naším městem zmiňují, vychází z obrovského potenciálu, které naše město v sobě dlouhodobě má. Ale přiznejme si upřímně, tento potenciál se nám nedaří dlouhodobě naplno využít. Historicky si jako kouli u nohy táhneme dluh v podobě chybějící městské infrastruktury a pokud se nám podaří někde nějakou tu “díru” zalepit, vzápětí si jinde neřízeným a nekoncepčním rozvojem uděláme problém jiný.  A to je přesně to, co bychom rádi změnili. Naše město potřebuje vizi dlouhodobého rozvoje, na které se shodneme napříč zastupitelstvem a hlavně v dlouhodobém horizontu.

Vedení města se tu u kormidla bohužel střídá v maximálně 8-letém cyklu, což tu lépe, tu hůře stačí tak na menší investiční projekty či vyřešení dílčího problému. Ale bohužel na systémové vyřešení chybějící městské infrastruktury je to bohužel málo. Navíc, když k tomu ještě přičtete, že vládne jen křehkou většinou a svůj pohled na věc prosazuje silou této křehké většiny, problém je bohužel na světě. Po změně vedení tak vždy ke slovu přicházejí nová řešení a ta stará padají nenávratně v zapomnění. Jsme si toho vědomi, a proto naší ambicí není nic menšího, než se pokusit tuto situaci změnit a prosadit schválení dlouhodobé vize napříč městem. Vize, kterou bude prosazovat kdokoli, kdo bude momentálně u “městského kormidla.” Žijeme tu opravdu dlouho na to, a máme dost pracovních i osobních zkušeností, jak z jiných měst nejen v České republice, ale i v zahraničí, abychom si dostatečně uvědomovali, co chceme nejen pro nás, ale hlavně jak chceme toto město odevzdat v budoucnu našim dětem. Proto jsme připravili vizi města pro rok 2040 a jdeme znovu po 4 letech s kůží na trh.

Městské zdroje jsou samozřejmě omezené. Konkrétní priority se mohou v průběhu doby také měnit podle toho, jaké budou dostupné možnosti financování nebo aktuální potřeby vás, obyvatel města. To zásadní ale vždy zůstává: vize města jako místa vhodného pro život všech generací. A tuto vizi jsme zhmotnili v průběhu let nejen z našich představ, ale i ze stovek a tisíců rozhovorů s vámi, co tu žijeme, pracujeme či dokonce fungujeme ve strukturách města.

Zda ji uskutečníme, záleží především na tom, zda nám k realizaci této představy dáte mandát – zda naše kandidáty jimi prezentovaná řešení na podzim v komunálních volbách zvolíte v konkurenci ostatních uskupení, anebo dáte přednost jiným představám a jiným kandidátům. Jediné, co si přejeme, je, abyste se rozhodovali podle činů a konkrétních kroků, ne slibů. A my vám na oplátku slíbíme, že budeme, s pokorou vaši volbu respektovat, protože VY JSTE MĚSTO.

JAK BY TO PODLE NÁS MĚLO FUNGOVAT?

Rozvoj města, doprava a infrastruktura

Rozjeté developerské výstavbě z posledních let chceme minimálně do doby, než vybudujeme tolik potřebnou městskou infrastrukturu, stát oběma nohama na brzdě!  Jak toho docílit?

 • Důsledná a komplexní revize současného územního plánu – za 8 let se s ním de facto nic nestalo.
 • Vytvořit a schválit napříč zastupitelstvem města dlouhodobou strategii rozvoje města založenou na tzv. městě krátkých vzdáleností – součástí rozvojových ploch určených k novému bydlení musí být zároveň dopředu plánována potřebná městská infrastruktura v podobě dostatečně kapacitní dopravní sítě, parkovacích ploch, škol, školek či sportovišť nebo kulturních či nákupních možností. A to tak, aby se obyvatelům takovéto lokality dobře žilo v jejím rámci a nemuseli pro zajištění základních potřeb cestovat po celém městě do škol, školek či pro chybějící mouku – současná lokalita Vrábí s developerským boomem je toho ukázkovým odstrašujícím příkladem, jak to nedělat!
 • Do kompetence městského architekta plánujeme zařadit, vedle současné operativy a dozoru, primárně zodpovědnost nad celkovou koncepcí rozvoje města v dlouhodobém horizontu jako jednoho z klíčových prvků dlouhodobě udržitelného rozvoje. Ten totiž v současnosti jde jednoznačně na vrub kvality života současných obyvatel města.
 • Aktivní podporou výstavby obchvatu kolem Staré Boleslavi a Brandýsa vytěsníme těžkou a tranzitní dopravu z obou lokálních center a ulevíme tak aspoň částečně současnému vytížení komunikací v intravilánu města.
 • Velký třesk je pro nás rozsáhlá a zásadní akce v níž chceme blokově opravit rozbité a nezpevněné městské silnice a chodníky. Dozor nad akcí svěříme opět koncepčně do kompetencí městskému architektovi.
 • Naší prioritou je prostupnost města pro pěší a cyklisty jako bezpečné alternativní dopravy. I při současných finančních možnostech města je možné chytrým systémem jednosměrných ulic vybudovat jak alternativní síť cyklostezek (ála “Barcelona Superblocks”), tak případně zvýšit počet parkovacích míst a zklidnit dopravu hlavně v obydlených lokalitách na obou březích Labe. Za klíčové v této oblasti považujeme bezpečné cyklo propojení přes Labe pomocí odděleného cyklokoridoru, který chceme realizovat namísto jednoho ze současných chodníků na stávajících mostech – v jednoduchých řešeních vždy byla největší síla.
 • Nezbytné je řešit komplexní systém parkování, a to nejen pro obyvatele sídlištních lokalit. Máme plán pro zavedení plošného řešení parkování se zvýhodněním stávajících obyvatel města s trvalým bydlištěm zde. Jeho podobu a harmonogram zavedení chceme s obyvateli města diskutovat v rámci veřejných setkání, abychom pro něj získali co nejširší podporu. Protože prostá represe nebude plošně nikdy fungovat. A my věříme, že nejvhodnější aplikace i u nepopulárních témat, je vždy na základě diskuze s obyvateli našeho města.

Správa města a jeho hospodaření

Klíčem k naplnění volebního programu je rekonstrukce hospodaření města a jeho řízení a koncepční správa.

 • Město nebudeme řídit jako firmu, ale jako město – město nemá podnikat v několika oborech a vlastnit několik městských firem. Město má efektivně spravovat a rozvíjet veřejný prostor pro obyvatele města, aby se jim zde žilo co nejlépe.
 • Plánování rozpočtů a nakládání s finančními prostředky města vrátíme vrátíme zpátky do období let 2014 – 2018, tj. transparentně, efektivně a účelně. Máte s námi již vlastní osobní zkušenost a my se k této praxi jenom vrátíme.
 • Protože nás v příštím období nečeká lehká doba, kromě revize provozních výdajů a plánovaných úspor ve výdajích města primárně při správě majetku, chceme výrazně navýšit i příjmy do rozpočtu, a to jak:
  • revizí zásad pro developery a zvýšením finančních příspěvků, protože naše město je opravdu dobrá adresa k životu;
  • tak zároveň motivací obyvatel formou pobídek a cenově zvýhodněných služeb k nahlášení trvalého pobytu v našem městě;
  • a v neposlední řadě v rámci společenské zodpovědnosti finančním zapojením velkého zaměstnavatele např. do zajištění zvýšené bezpečnosti ve městě či sociálních, kulturních, charitativních nebo sportovních projektů. Zde máme prostor pro zlepšení opravdu obrovský.
 • Technické služby města transformujeme do podoby příspěvkové organizace, aby správu majetku plnila výrazně levněji, efektivněji a transparentněji s ohledem na poskytovaný servis a rozsah služeb.
 • Provedeme důkladnou revizi majetku města s ohledem na celkové náklady na jeho správu a údržbu vzhledem k dlouhodobým potřebám města.
 • Financování investičních projektů města předpokládáme formou dotací, z vlastních zdrojů a stávajících úspor. V individuálních případech taktéž z úvěru či formou partnerství se soukromými subjekty (tzv. PPP).
 • Při řízení města se chceme opřít o zavedení systému odborných radních, kteří budou osobně zodpovědní za klíčové oblasti města. Vytvoříme tak funkční tým, kde každý má svou roli. Žádný jeden “zachránce města, co řeší všechno a nic pořádně.” Zároveň s tím budou znovu otevřeny i komise Rady města, kde bude mít před stranickou legitimací přednost odborné hledisko a zároveň budou do práce komise zapojeny jak všechny subjekty zastoupené v zastupitelstvu města, tak dostane prostor i široká odborná veřejnost z řad obyvatel města. Tyto komise se pak dle odbornosti budou zabývat strategickým směřováním v dané oblasti, nikoli zajištěním běžného provozu.
 • Chceme oživit skomírající participativní rozpočet ve snaze o vyšší zapojení obyvatel do praktického rozhodování o „proměnách veřejného prostoru pro lepší místo k životu nás všech“.
 • Stejným způsobem chceme do rozhodování o veřejném prostoru zapojit i mládež a budeme iniciovat vznik Rady Mladých jako partnera současné Radě města. Tím chceme získat pohled na budoucí vývoj města i očima nové generace, která může mít na spousty věcí zajímavé a neotřelé pohledy.
 • Chceme se vyvarovat modernímu českému trendu „smart cities“ v podobě nesmyslného utrácení za zbytečné technologie. Použití “chytrých technologií” musí městu v dlouhodobém pohledu přinést buď finanční úspory, zlepšení služeb nebo snížení administrativy při správě města.

V rámci města existuje několik nevyřešených klíčových lokalit, na jejichž dořešení se chceme zaměřit. Jde o místa, která mají v životě města, pro jeho vzhled či fungování obzvláštní význam.

 • V prvé řadě jde o Houštku, zejména o objekt Slunečních lázní a Domov Kim Ir Sena. Pro město jde o oblast prvořadného významu a město nemůže nad jejím využitím ztratit kontrolu. Předpokládáme zde spolupráci se soukromým subjektem na rekonstrukci a dostavbě vzdělávacího, kulturního nebo zdravotního areálu, např. v podobě školy spojené s domovem pro důchodce, lázní nebo tolikrát zmiňovaného kulturního domu. Město tuto lokalitu nebude prodávat, ale ve spolupráci se soukromým investorem jí může vdechnout nový život.
 • Podobně chceme díky oživení Houštky rozvíjet atletický areál a letní kino tak, aby Houštka fungovala jako celek, propojené odpočinkové a vzdělávací centrum.
 • Pokusíme se získat do majetku města objekt Pedagogické fakulty, a to jak pro rychlé vyřešení nedostatku kapacity základních škol, tak pro účely vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Bezpečnost

Městskou policii chceme i nadále rozvíjet. Obsahově i pravidelným budováním její reputace, protože o ničem jiném než o pocitu bezpečí tato oblast ve skutečnosti de facto není. V naší představě je Městská policie institucí zlepšující život ve městě a usnadňující jeho chod za obtížných situací, a k tomu je potřeba jí vytvořit adekvátní zázemí.

 • Měřítkem práce je kvalitní prevence (zejména majetkové a drobné kriminality) a nikoliv počet vydaných pokut.
 • Příslušníci Městské policie musí být více vidět v ulicích. Za tím účelem plánujeme, po diskuzi s vedením MP, případně navýšit počet strážníků a optimalizovat jejich vytížení.
 • Pro podporu plnění běžných operativních úkolů dokončíme modernizaci kamerového systému s cílem rozšířit jeho funkčnost a účinnost tak, aby monitoroval problematické rizikové zóny a pomáhal městské policii zejména v preventivní práci.
 • O bezpečnosti v dopravě je potřeba intenzivně jednat se Středočeským krajem, v jehož majetku jsou jednotlivé příjezdové komunikace do města.  Osazení úsekovými radary jsme podporovali již v minulosti, nyní bychom rádi ještě upravili fungování vjezdových semaforů např. v lokalitě Vrábí. Namátkové měření rychlosti bychom naopak viděli jako extrémní možnost a pouze ve vytipovaných nebezpečných lokalitách. Cílem má být bezpečnost na silnicích, ne plnění městské kasy.
 • Velcí zaměstnavatelé se musí začít podílet na chodu města a jeho bezpečnostní strategii. Jejich agenturní pracovníci představují pro město v mnoha případech bezpečnostní rizika a proto je potřeba, aby se jejich zaměstnavatelé na řešení bezpečnosti ve městě aktivně finančně podíleli.
 • Důležitým prvkem pro zvýšení bezpečnosti je přítomnost státní policie, hasičů i vojenské posádky. Prohloubení spolupráce s těmito institucemi a občanskými sdruženími je proto další naší prioritou v oblasti bezpečnosti.

Školství

Považujeme za samozřejmé, že je potřeba plánovat kapacity školských zařízení s předstihem, v souladu s dlouhodobým rozvojem města, ne až podle skutečného nárůstu jeho obyvatel.

 • Valí se na nás jak demografická vlna, tak další neuvážená bytová výstavba z posledních let. Je proto potřeba navýšit v co nejkratší době kapacitu školských zařízení na obou koncích města, a to jak v Brandýse, ideálně v lokalitě Vrábí, tak i ve Staré Boleslavi. V rámci lokalit s nejmasivnější bytovou výstavbou a v souladu s demografickým trendem upravovat a modelovat s předstihem i budoucí kapacitu školek ve městě.
 • V oblasti Houštky umožníme – za podmínek zájmu obyvatel města a existence vhodného investora – vznik alternativního školského zařízení, ideálně do podoby sdruženého domova seniorů a alternativní základní školy. O případném využití proběhne veřejná diskuze. Objekty v Houštce samozřejmě zůstanou v držení města tak, aby si město v této lokalitě zachovalo zásadní vliv a byla zajištěna jejich dlouhodobá využitelnost v souladu s potřebami města.
 • Přestože jsme si vědomi současné finanční situace města, i tak se pokusíme navýšit kapacitu Základní umělecké školy. Žáci by dle našeho názoru měli být přijímáni podle svých skutečných zájmů a potřeb a nikoliv podle momentální kapacity zařízení.
 • Rozvojem přeshraničních kontaktů s novými partnerskými městy pomůže město školám s výměnou zkušeností se zahraničními školami a našim žákům v rozvoji svých dovedností. Toto je v době “postcovidové” víc než potřeba.
 • Uvědomujeme si, že školství nejsou jen budovy, ale hlavně žáci, učitelé, rodiče a hlavně atmosféra, kterou dokážeme v rámci vzdělávacího procesu pro děti vytvořit. Budeme proto dbát na zapojení škol do všech přínosných vzdělávacích, rozvojových či preventivních programů a podporovat spolupráci škol s neziskovými organizacemi působícími ve městě.

Životní prostředí

Veškeré městské stavby se budou snažit o maximální možnou míru provázanosti s vodohospodářstvím a zelení včetně zelených střech tam, kde to půjde.

 • V prvé řadě bychom se rádi vrátili k řádné údržbě zeleně – aby Panská opět vypadala jako zahrada, na kterou můžeme být po právu hrdí. Aby veřejná prostranství byla upravená, uklizená a čistá – už jen tímto krokem posuneme “životní prostředí” ve městě o pořádný kus dopředu.
 • Pokud se nám podaří stabilizovat finance města a navýšit příjmové prostředky do městské kasy, rádi bychom ještě v této oblasti:
  • dořešili Central park v Brandýse jako klíčovou lokalitu zeleného města – po diskuzi s obyvateli nejen v dané lokalitě bychom rádi projekt oživili o vodní prvky zahrnující do budoucna i meandry Vinořského potoka, další stromy a zábavní prvky primárně pro mládež;
  • revitalizovali veřejná prostranství tam, kde to dává smysl – další zeleň a případně vodní prvky do městské zástavby tak, aby tu dalo normálně žít i během letních měsíců – Čelákovice nechť jsou nám v tomto dobrou inspirací.
 • Konečně dořešíme problematiku těžby písku v lokalitě u Jatek ve Staré Boleslavi, kde vidíme řešení spíše ve formě kompromisní dohody než pokračující právní bitvy.
 • Při Velkém třesku plánujeme dostavbu / výstavbu oddělené dešťové kanalizace, která svede vodu do vsaků nebo polderů a voda tak bude dále zadržována v krajině.
 • Protože pro nás životní prostředí není jen zeleň, ale vztahy a atmosféra ve městě, plánujeme otevřít obsazení veškerých oborných komisí Rady města zástupcům všech stran obsažených v zastupitelstvu města, a to včetně Redakční rady Městských listů. Zároveň chceme skončit se zavedenou praxí “korekce” názorů ve všech propagačních a komunikačních kanálech města a jejich správu přenést na placené zaměstnance, kdy vedení města se bude podílet pouze na stanovení obsahu redakčních plánů města. Konkrétní obsah pak již bude plně v rukou šéfredaktora Městských listů, který za něj zároveň ponese i zodpovědnost.

Sociální oblast a zdravotnictví

Naše město považujeme za vhodnou lokalitu pro rozvoj sociálních a zdravotnických služeb.

 • Poskytnutím nevyužitých městských nemovitostí chceme zajistit další sociální služby a vytvořit nové pracovní příležitosti a tím získat i další dodatečné příjmy do městského rozpočtu. Jde především o nejrůznější služby pro seniory, které jsou financovány státem, krajem, nebo ze soukromých zdrojů.
 • Plánujeme rozvíjet další volnočasové programy pro seniory včetně jejich vzdělávání, denní stacionář pro seniory v prostorech města (podpora komunitního centra). Stejně tak bychom rádi pokračovali i nadále v podpoře sociálních projektů a terénních programů včetně jednotlivých komunitních center a jejich aktivit.
 • Město v současné finanční situaci nebude schopné samo realizovat výstavbu sociálního bydlení bez přímé finanční podpory státu. Proto u již schválených developerských projektů umožníme developerům namísto zvýšeného finančního plnění z plánovacích smluv alternativní plnění ve formě převedení bytových jednotek do majetku města. Tím se doplní vhodné bytové portfolio města zejména v podobě sociálních bytů, které by mohly pomoci při řešení složitých životních situací občanů našeho města.
 • Kvalitní a dostupná zdravotní péče je pro komfort života velmi důležitá. Chceme proto ve spolupráci s brandýskou nemocnicí minimálně udržet, ale ideálně navýšit rozsah, dostupnost a strukturu zdravotní péče v našem městě, zejména s ohledem na postupně se prodlužující délku života obyvatel našeho města.
 • Máme radost z toho, jak dobře se rozvíjí nemocnice v Brandýse nad Labem a že dochází k její celkové rekonstrukci. Chtěli bychom podpořit její snažení rekonstrukcí přilehlých ulic a zajištění kvalitního spojení MHD.
 • Jsme si vědomi dramatického nedostatku pediatrů a praktických lékařů ve městě. Jsme připraveni poskytnou pobídky těmto lékařům formou bezplatného nájmu ordinací v budovách města, případně finanční pobídkou na vybavení ordinace.
 • V krátkodobém horizontu bychom chtěli rozšiřovat pro seniory služby paliativní péče jako důstojného způsobu dožití v domácích podmínkách. V dlouhodobém horizontu bychom pak rádi dotáhli do konce již tolikrát zmiňovaný projekt domova pro seniory.

Sport a volnočasové aktivity

Pro naše děti, školáky, sportovní kluby i širokou veřejnost otevřeme městskou sportovní halu při ZŠ Palachova. Jedná se o klíčový projekt, na kterém už více jak 12 let usilovně pracujeme.

 • Hala bude sloužit  jako zázemí pro základní školu, sportovní kluby, ale i kulturní a spolkové organizace.
 • Ve spolupráci se soukromým investorem vdechneme nový život Houštce. Vytvoříme další rekreační zónu propojenou s veřejnými službami pro obyvatele našeho města. Vytvoříme zde zázemí pro základní školu a domov důchodců. Vybudovaná infrastruktura bude sloužit nejen seniorům a žákům, ale i návštěvníkům a široké veřejnosti.
 • Podobně tak se společně s fotbalovým klubem zasadíme o vybudování sportovního areálu v Brandýse na Spořilově, který bude otevřený městu a jeho obyvatelům.
 • Znovu zavedeme pro sportovní a spolkové organizace ve městě investiční program na spolufinancování akcí na území města – každá takto investovaná koruna se městu několikanásobně vrátí. Zároveň chceme udržet výši finanční podpory dotačních programů pro sportovní organizace a spolky minimálně v současné výši a úspory hledat primárně v provozních výdajích města.
 • Podpoříme další rozvoj areálu na Proboštských jezerech tak, aby zde vyrostlo důstojné přírodní koupání s moderním zázemím. Stejně tak podpoříme další rozvoj lokality na Ostrůvku jako brandýské alternativy dostupného přírodního koupání.
 • Vytvoření páteřní sítě cyklostezek skrze naše město považujeme za zásadní nejen jako formu volnočasové aktivity, ale jako alternativní formu bezpečné dopravy po našem městě.
 • Využití všech těchto městských projektů zatraktivníme pro naše obyvatele „městskou kartou“, do které bychom chtěli zapojit do budoucna i jednotlivá soukromá sportoviště a sportovní areály.

Kultura a propagace cestovního ruchu

Naše město je město památek, kolébka českého státu i bohatého kulturního a duchovního života.

 • Stejně jako v případě sportu i finanční podpora kultury a spolkové činnosti zůstane zachována minimálně v současné výši. Pro spolky bychom rádi v krátkodobém horizontu uvolnili, ve spolupráci s provozovateli, část dlouhodobě pronajatých budov v majetku města. Tím máme na mysli např. městské kino, neboť za současné finanční situace se v následujícím volebním období realizace vlastního kulturního domu bohužel nezdá příliš reálná. Kulturní dům plánujeme v dlouhodobém horizontu ideálně ve spolupráci se soukromým investorem jako tzv. PPP projekt).
 • V rámci propagace se soustředíme na zájemce o kulturně poznávací rodinné výlety do okolí Prahy i na zájemce o českou historii a duchovno. Tímto způsobem se budeme prezentovat na vlastních propagačních kanálech i na odborných veletrzích.
 • Zpracováním tipů na výlety do našeho města a přilehlého okolí bychom spolu s okolními obcemi zejména Praze rádi nabídli atraktivní možnosti zajímavých rodinných výletů při nižší finanční náročnosti a za možného využití městské integrované dopravy a široké palety služeb našeho města.
 • Zámek v Brandýse bychom rádi pojali koncepčně a umožnili mu naplno rozvinout jeho potenciál včetně stravovacích a ubytovacích kapacit.